Green Polish

واکس سبز - w006

واکسهای آبی یا سبز کاربرد گسترده ای در صنعت داشته و بعنوان  مرحله نهایی پرداختکاری در اغلب فلزات بخصوص استیل زنگ نزن استفاده میگردد .

Green Polish

واکس سبز - w006

واکسهای آبی یا سبز کاربرد گسترده ای در صنعت داشته و بعنوان  مرحله نهایی پرداختکاری در اغلب فلزات بخصوص استیل زنگ نزن استفاده میگردد .

تصاویر گالری

محصولات مرتبط