“محاسبه ی میزان پوشش دهی رنگهای پودری:”

با استفاده از جدول زیر میتوانید میزان رنگ پودری مورد نیاز برای تکمیل پروژه ی خود را تخمین بزنید. جهت دستیابی به مناسبترین ضخامت لایه رنگ توصیه میشود اطلاعات پروژه ی خود را در جدول زیر تکمیل کنید و روی دکمه ی محاسبه کلیک کنید.
پوشش دهی واقعی (متر مربع): اندازه ی قطعه بر حسب متر مربع (طول *عرض)
میزان جاذبه رنگ: (چسبندگی رنگ بر روی سطح قطعه) این مورد را باید با استفاده از راهنمای فنی دیتاشیت مربوط به هر رنگ پیدا کنید، میتوانید به قسمت منابع-دیتاشیت سایت مراجعه کنید.
راندمان انتقال رنگ پودری: نسبت درصد میزان رنگ چسبیده به سطح قطعه به مقدار هدر رفته رنگ راندمان پاشش میباشد.
ضخامت میل: میزان ضخامت رنگ مورد نظر شما و اینکه در نظر دارید چه مقدار رنگ پودری مصرف کنید.
پوشش دهی بر حسب کیلوگرم: به طور بالقوه چه مقدار (چند کیلوگرم) رنگ سطح قطعه را پوشش میدهد.
تخمین میزان رنگ مورد نیاز بر حسب کیلوگرم: مقدار کیلوگرم رنگ پودری که برای تکمیل پروژه نیاز است.
لطفا در نظر داشته باشید که از این تخمین میتوان به عنوان راهنما استفاده کرد اما مقدار دقیق رنگ مورد نیاز به نوع رنگ و نحوه ی استفاده از آن بستگی دارد.

میزان پوشش دهی رنگهای پودری

“محاسبه ی میزان پوشش دهی رنگهای پودری:”

با استفاده از جدول زیر میتوانید میزان رنگ پودری مورد نیاز برای تکمیل پروژه ی خود را تخمین بزنید. جهت دستیابی به مناسبترین ضخامت لایه رنگ توصیه میشود اطلاعات پروژه ی خود را در جدول زیر تکمیل کنید و روی دکمه ی محاسبه کلیک کنید.
پوشش دهی واقعی (متر مربع): اندازه ی قطعه بر حسب متر مربع (طول *عرض)
میزان جاذبه رنگ: (چسبندگی رنگ بر روی سطح قطعه) این مورد را باید با استفاده از راهنمای فنی دیتاشیت مربوط به هر رنگ پیدا کنید، میتوانید به قسمت منابع-دیتاشیت سایت مراجعه کنید.
راندمان انتقال رنگ پودری: نسبت درصد میزان رنگ چسبیده به سطح قطعه به مقدار هدر رفته رنگ راندمان پاشش میباشد.
ضخامت میل: میزان ضخامت رنگ مورد نظر شما و اینکه در نظر دارید چه مقدار رنگ پودری مصرف کنید.
پوشش دهی بر حسب کیلوگرم: به طور بالقوه چه مقدار (چند کیلوگرم) رنگ سطح قطعه را پوشش میدهد.
تخمین میزان رنگ مورد نیاز بر حسب کیلوگرم: مقدار کیلوگرم رنگ پودری که برای تکمیل پروژه نیاز است.
لطفا در نظر داشته باشید که از این تخمین میتوان به عنوان راهنما استفاده کرد اما مقدار دقیق رنگ مورد نیاز به نوع رنگ و نحوه ی استفاده از آن بستگی دارد.

مقادیر ورودی

طول به اینچ

عرض به اینچ

جاذبه

انتقال پودر

ضخامت میل
نتیجه

تخمین

نظری

به ازای هر کیلوگرم

تخمین وزن مورد نیاز

تخمین وزن مورد نیاز به کیلوگرم