SEMI GLOSSY YELLOW

زرد نیمه براق - MX433

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

75±5

پایه رنگ:

اپوکسی پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

SEMI GLOSSY YELLOW

زرد نیمه براق - MX433

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

75±5

پایه رنگ:

اپوکسی پلی استر

موارد مصرف:

شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

تصاویر گالری

محصولات مرتبط