GLOSSY YELLOW

زرد براق - DCP268

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

90±5

پایه رنگ:

دکورال پلی استر

موارد مصرف:
به عنوان رنگ زیر کار دکورال، آلومینیوم نما درب و پنجره ، تجهیزات آشپزخاانه ،صنایع روشنایی ، مبلمان فلزی و غیره
شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

GLOSSY YELLOW

زرد براق - DCP268

محصولات مرتبط

درجه براقیت:

90±5

پایه رنگ:

دکورال پلی استر

موارد مصرف:
به عنوان رنگ زیر کار دکورال، آلومینیوم نما درب و پنجره ، تجهیزات آشپزخاانه ،صنایع روشنایی ، مبلمان فلزی و غیره
شرایط پخت:
مدت 8 دقیقه در 210 درجه سانتی گراد

تصاویر گالری

محصولات مرتبط