خدمات پس از فروش - پوشش فام

خدمات پوشش فام

ارائه‌ی خدمات پشتیبانی یکی از بزرگترین دغدغه‌های شرکت پوشش فام به شمار رفته و شکل مطلوب این خدمات از ابزار بسیار مهم در دست‌یابی به رضایت مشتریان به شمار می‌رود.

در این بین خدمات پشتیبانی خود دارای حوزه‌های مختلف هستند. به طور مثال، خدمات پشتیبانی در حوزه‌ی کاربری، ارائه‌ی خدمات فنی مشکل رنگ و همچنین بازدید های دوره ای و تست های اندازه گیری گراف قابل ارائه به .مشتریان است