نحوه استفاده

“متن راهنما در این قسمت قرار میگیرد”

نحوه استفاده

“متن راهنما در این قسمت قرار میگیرد”

مقادیر ورودی

طول به اینچ

عرض به اینچ

جاذبه

انتقال پودر

ضخامت میل
نتیجه

تخمین

نظری

به ازای هر کیلوگرم

تخمین وزن مورد نیاز

تخمین وزن مورد نیاز به کیلوگرم